last-minutes

Last-minute en extra voordelig de vrijheid opzoeken? Bekijk hier onze scherpe last minute aanbiedingen. Zo kunt u extra voordelig genieten van een heerlijke campervakantie.

Algemene voorwaarden 

Voor een prettige vakantie voor uzelf én de huurders na u!

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Verhuurder: Wijnen Campers B.V. gevestigd te John F. Kennedylaan 260, 5981 WX Panningen; KVK 93424256
b. Huurder: de gebruiker die een camper wenst te huren of huurt van de verhuurder;
c. Partijen: verhuurder en huurder tezamen;
d. Festival: concerten in de buitenlucht, al dan niet meerdaags. 

2. Algemene bepalingen
a. De huurder en medereizigers dienen zich te identificeren middels rijbewijs en identiteitsbewijs. Verhuurder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de huurder en gebruikt die slechts voor administratieve doeleinden
b. De minimale leeftijd van de huurder is 30 jaar; en minimaal 5 jaar in bezit van een wettelijk rijbewijs.
c. De maximale leeftijd van de huurder is 75 jaar; en in bezit van een wettelijk rijbewijs.
d. De campers worden niet verhuurd aan festivalgangers, sneeuwbestemmingen en Formule 1.
e. De huurder is niet verzekerd bij ongeoorloofd gebruik en zal schade te allen tijde volledig moeten worden vergoed door de huurder. Onder ongeoorloofd gebruik wordt verstaan rijden onder invloed van alcohol, drugs of geneesmiddelen dat hij niet meer in staat is de camper te besturen, als de bestuurder bij aanhouding een ademtest of een urine- of bloedproef weigert. De dieseltank vullen met benzine, rijden door een weiland of rijden op onverharde wegen (denk aan een zandpad). Ook schades aan het interieur, verloren kampeeruitrusting, schade aan banden en velgen of een ster in de voorruit vallen niet onder de verzekering en dienen volledig vergoed te worden.
f. Partijen mogen slechts afwijken van de huurovereenkomst en/of deze algemene voorwaarden indien zij dit schriftelijk overeenkomen.
g. Het huren van een camper kan alleen persoonlijk door de huurder worden overeengekomen. Bovendien is het niet toegestaan om voor iemand anders te huren
h. Het door de huurder ingevulde reserveringsformulier wordt geacht een geheel te vormen met de door de huurder ontvangen boekingsbevestiging en de algemene voorwaarden. Schade ontstaan als gevolg van een onjuiste opgave of onjuiste voorstelling van zaken door de huurder komen geheel voor rekening van de huurder.
i. Parkeren van auto of een ander vervoermiddel op het terrein van de verhuurder is geheel op eigen risico van de eigenaar van de auto. De verhuurder is niet aansprakelijk voor enige schade aan en/of diefstal van de auto en/of spullen aan of in de auto.
j. Verhuurder behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen en de gewijzigde tekst op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. 

3. Verplichtingen verhuurder
De verhuurder is verplicht de camper als volgt ter beschikking te stellen:
a. Tijdig en in een staat die overeenstemt met de wettelijke eisen;
b. In goede staat en compleet met inventaris en toebehoren;
c. Met bijbehorende documenten, waaronder het kentekenbewijs, het verzekeringsbewijs en het APK- keuringsrapport;
d. Met voldoende instructies vooraf voor het gebruik van de camper.

4. Verplichtingen huurder
De huurder is verplicht:
a. De verschuldigde huursom binnen de afgesproken termijn te voldoen;
b. De camper met zorg en in overeenstemming met de huurovereenkomst te gebruiken. Huurder mag geen aanpassingen brengen aan de camper;
c. De camper terug te bezorgen bij de verhuurder in dezelfde staat als dat huurder hem in ontvangst heeft genomen. Eventuele schades of veranderingen aan de camper zullen worden beoordeeld en de schadebedragen zullen worden afgetrokken van de borg. Indien de schadebedragen de borg overstijgen zal de verhuurder een factuur sturen voor het resterende deel van het schadebedrag; dit bedrag binnen 14 dagen te voldoen.
d. De instructies van de verhuurder op te volgen;
d. De camper niet aan anderen in gebruik te geven of te verhuren;
e. In het bezit te zijn van een wettelijk geldig rijbewijs;
f. Tijdens de huurperiode uit voorzorg bij elke tankbeurt (om de 600-800 kilometer) het olie- en koelvloeistofpeil te meten en zorg te dragen voor een juiste olie- en koelvloeistofpeil en bandenspanning. Wanneer het olie- of koelvloeistofpeil te laag is, krijgt de motor onvoldoende koeling/smering. Dit kan leiden tot ernstige motorschade;
g. De camper bij terugkomst in de directe omgeving van Panningen af te tanken met diesel en indien aanwezig AdBlue (de huurder krijgt de camper mee met een volle tank diesel en AdBlue). Bij niet nakomen van deze afspraak zullen de brandstofkosten en €45 aan handelingskosten bij huurder in rekening worden gebracht;
h. De camper schoon en verzorgd terug te brengen, zie artikel 13.
i. De camper mag alleen bestuurd worden door de door de huurder opgegeven bestuurder(s). De huurder is zelf aansprakelijk voor gemaakte verkeersovertredingen.

5. Annulering
a. De huurder dient per aangetekende brief te annuleren. De datum van ter postbezorging geldt als annuleringdatum.
b. Bij annulering gelden er annuleringsvoorwaarden; tot uiterlijk 8 weken voor aanvang van de huurperiode is de huurder 100% van de huursom verschuldigd aan de verhuurder. Bij annulering 15 tot 8 weken voor aanvang is dit 75% en 20 tot 15 weken voor aanvang blijft de huurder 50% van de totale huursom verschuldigd. Indien er langer dan 20 weken voor vertrek wordt geannuleerd is de huurder 25%, gelijk aan de aanbetaling van de totale huursom, aan de huurder verschuldigd. Eventuele incassokosten, gerechtelijke kosten wettelijke rente en overige kosten zijn voor rekening van de huurder.
b. Wijnen Camperverhuur is niet verantwoordelijk voor reisadviezen buiten Nederland. Zijn er landsgrenzen gesloten, of terwijl er is een negatief reisadvies in het land waar je geplande camperreis naartoe zou gaan, dan is dit voor ons geen reden voor annulering en/of kostenteruggave. Geldt er een negatief reisadvies binnen Nederland, of terwijl sanitaire voorzieningen op campings zijn gesloten dan zullen we de geplande huurperiode kosteloos verschuiven naar een andere mogelijke periode. In dit geval, bij volledige annulering vervalt het aanbetalingsbedrag.
c. Het eerder terugbrengen van de gehuurde camper heeft nimmer een restitutie van (of een gedeelte van) de huursom tot gevolg.
d. Indien de camper niet binnen de in de huurovereenkomst vermelde, eventueel verlengde termijn bij Wijnen Camperverhuur weer is ingeleverd, ontstaat voor deze het recht tot onmiddellijke terugname van de camper, waarbij overigens de huur automatisch doorgaat onder dezelfde bepalingen tot en met de dag dat de camper weer in bezit is van Wijnen Camperverhuur, met dien verstande, dat de dagprijs over de verlengde periode alsdan verhoogd wordt met een bedrag van € 400,- per dag. onverminderd de eventuele door Wijnen Camperverhuur verder te lijden schade en te maken kosten, tenzij de huurder aantoont dat de overschrijding van de huurtermijn het gevolg is van een hem niet toerekenbare oorzaak.
e. Wijnen Camperverhuur is gerechtigd de huurovereenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van de camper te stellen:
     1. Indien tijdens de huurperiode blijkt dat de huurder de verplichtingen van de huurovereenkomst niet, niet op tijd of niet ten volle nakomt.
    2. Bij overlijden, onder curatelestelling, aanvraag voor surseance van betaling of faillissement van huurder.
    3. Bij vestiging in het buitenland van de huurder.
    4. Bij vordering van overheidswege van desbetreffende verhuurde camper, dan wel bij beslag op de gehuurde camper.
    5. Indien de camper door financiële redenen is verkocht.
    5. Indien blijkt dat de huurder onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt.
    6. Indien de camper niet meer veilig is om te verhuren.
f. Indien Wijnen Camperverhuur de camper niet aan de huurder ter beschikking kan stellen, bijv. omdat de vorige huurder de camper niet tijdig heeft teruggebracht, dan heeft Wijnen Camperverhuur het recht aan de huurder een vergelijkbare camper ter beschikking te stellen. Deze vergelijkbare camper dient ten alle tijdendoor de huurder geaccepteerd te worden, ookal kan de grootte en bed indeling afwijken van de gehuurde camper. Is er geen vergelijkbare camper ter beschikking, dan kan de huurder slechts aanspraak maken op restitutie van de verloren dagen. De huurder heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of enige andere vorm van compensatie.
g. Wijnen Camperverhuur is gerechtigd om een boeking te allen tijde te annuleren en een overeenkomst te beëindigen indien zij door overmacht geen camper kan meegeven aan de boekende partij/Huurder. Zij is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die voort zou vloeien door het annuleren.

6. Tekortkoming
a. Komt een der partijen zijn verplichtingen niet na, dan heeft de ander het recht de huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Er bestaat geen aanspraak op vergoeding van eventuele schade aan de verhuurder.
b. Bij ontbinding, respectievelijk gedeeltelijke ontbinding, wegens een tekortkoming van de verhuurder, restitueert hij de eventuele betaalde huur- en borgsom geheel respectievelijk gedeeltelijk aan de huurder. Betreft de tekortkoming het niet leveren van een camper, dan behoudt de verhuurder zich het recht voor een alternatieve camper te leveren. In dit geval kunnen het type en de kleur afwijken van de gereserveerder camper.
c. Brengt de huurder de camper later terug dan overeengekomen, dan heeft de verhuurder recht op een vergoeding van €50,- per uur. Wordt de camper zonder overleg één of meerdere dagen te laat teruggebracht dan zullen wij genoodzaakt zijn per dag 1/7de deel van de weekhuur in rekening te brengen aangevuld met een vergoeding van € 400,- per dag.

7. Kosten
a. De kosten die direct verband houden met het gebruik van de camper zoals schadereparaties, bandreparatie, brandstof, olie, leges, gerechtskosten etc., komen voor rekening van de huurder. Hierop wordt € 25,- aan administratiekosten in rekening gebracht bij de huurder.
b. Verkeersboetes zijn voor rekening van de huurder, verhuurder zal deze voldoen en inhouden van de borg of een betaalverzoek sturen. Hierop worden € 15,- aan administratiekosten in rekening gebracht bij de huurder.
c. De noodzakelijke kosten van normaal onderhoud en reparatie komen voor rekening van de verhuurder, altijd in overleg met de verhuurder.
d. De huurder dient te allen tijde contact op te nemen met de verhuurder voor het oplossen van mechanische defecten door te bellen met: +31 641781317.  Voor vragen over de verzekering kan de huurder contact opnemen met het volgende nummer: +31 613170939.
e. De na verkregen toestemming van de verhuurder gemaakte reparatiekosten worden alleen door de verhuurder vergoed na overlegging door de huurder van de originele en onderbouwde nota’s, alsmede na overlegging van de vervangen defecte onderdelen. Het niet kunnen overleggen van de genoemde nota’s en/of onderdelen ontslaat de verhuurder van verplichting tot vergoeding. Terugbetaling van in vreemde valuta betaalde nota’s geschiedt tegen de middelkoers van de betreffende valuta op de datum van reparatie.
f. Door de huurder op eigen initiatief, zonder toestemming van de verhuurder, herstelde gebreken of reparatie(s), in de ruimste zin van het woord, worden nimmer door de verhuurder vergoed.
g. Eventuele kosten gemaakt door de huurder in geval van pech of reparatie onderweg, zoals taxi- of telefoonkosten zijn niet te verhalen op verhuurder. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
h. Indien de huurder door pech of reparatie langer op een bepaalde plaats moet blijven dan verwacht, is verhuurder niet aansprakelijk voor de niet- genoten vakantiedagen of andere kosten. Hiervoor dient de huurder zelf een adequate reisverzekering af te sluiten.
i. In geval van pech dient de huurder ten alle tijden de Spitz hulpdienst met het telefoonnummer op de groene kaart in te schakelen. Huurder heeft geen recht op compensatie voor de niet genoten vakantiedagen

8. Schades, naheffingen en boetes
a. Bij elke schade door verlies, diefstal, beschadiging van of beslaglegging op de camper, inventaris en toehoren, treedt de huurder terstond in overleg met de verhuurder. De huurder houdt zich te allen tijde aan de instructies van de verhuurder. Telefoonnummer: +316 1370939.
b. In geval van diefstal van de camper tijdens de huurperiode wordt de borgsom volledig ingehouden, ongeacht of de huurder nalatig is geweest.
c. De huurder is aansprakelijk voor de genoemde schade en de eventueel daarmee verband houdende sleep- en transportkosten tot maximaal het vastgestelde eigen risico, tenzij deze niet aan de huurder kunnen worden toegerekend. Schade en kosten ten gevolge van verwijtbaar of nalatig handelen leiden te allen tijde tot het inhouden van de volledige borgsom. Motorschade naar aanleiding van oververhitting ten gevolge van bijvoorbeeld een te laag olie- of koelvloeistofpeil leidt altijd tot inhouden van de volledige borgsom.
d. Indien de huurder betrokken raakt bij een tweezijdig ongeval, wordt de borg niet teruggestort tot het moment dat de verzekering het dossier volledig heeft afgehandeld en de schade heeft uitgekeerd. Dit geldt ongeacht de vaststelling wie schuldig is aan het ongeval.
e. Indien de verhuurder als gevolg van een ongeval of schade veroorzaakt door huurder, een hogere verzekeringspremie betaalt in de komende jaren, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden voor de totale verhoging in de 3 jaren na het ongeval, tot een maximum van het eigen risico.
f. Indien inbeslagname plaatsvindt door een overheid, omdat naar de mening van de overheid met de camper verboden middelen worden vervoerd, is de huurder verplicht tot vergoeding van de volledig geleden materiele schade van de verhuurder. De door de verhuurder hieromtrent te maken gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
g.Het eigen risico voor normale schades bedraagt € 1500 per schadegeval. Het eigen risico voor schades boven de 2.00 meter bedraagt € 2000 per schadegeval. Hiervoor wordt dan een extra bedrag boven op het eigen risico in rekening gebracht. Ruitschade, natuurschade en inbraakschade valt ook onder het eigen risico.
h. De luifel wordt dringend verzocht snachts en/of als huurder de camper verlaat in te draaien. Mocht de huurder hierin nalatig zijn en de luifel gaat stuk zijn de kosten voor het vervangen van de luifel voor rekening van de huurder. Eventuele schade die verder op de camper ontstaan door dit incident wordt genoteerd als tweede schade, hiervoor zal een extra factuur verstuurd worden en kosten hiervan zijn voor rekening van huurder.
i. Alle landen waarvoor het internationale verzekeringsbewijs van de verhuurder (groene kaart) geldig is, mogen met de camper worden bezocht. Landen hierbuiten of die geheel of ten dele in staat van oorlog verkeren, of waar oorlog of onrust dreigt, mogen beslist niet worden bezocht.
j. Verhuurder is nimmer aansprakelijk voor persoonlijke of materiële schade van de huurder of diens reisgezelschap, ontstaan door het gebruik van de camper, mechanische storing en/of aanrijdingschade.
k. Indien bij terugkomst blijkt dat er schade is ontstaan aan de camper, worden de volgende bedragen van de borg ingehouden:
    - pit in ruit (€ 100);
    - pit in carrosserie <0,5 cm (taxatie schadebedrijf);
    - deuk in carrosserie >0,5 cm (taxatie schadebedrijf);
    - kras <1 cm (taxatie schadebedrijf);
    - kras >1 cm en <5 cm (taxatie schadebedrijf);
    - kras >5 cm (taxatie schadebedrijf);
    - kapotte luifel (€1500);
    - kapotte buitenspiegel (€750-€1250,-); 
    - wijzigingen aan schotel (€450-€750,-)
    - televisie en/of schotel beschadigd/kapot (nieuwprijs vergelijkbaar type + arbeidsuren installatie)
    - pechservice inschakelen openmaken garagesloten (€185,-) 
    - overige schades (taxatie schadebedrijf)
Indien nodig wordt er een factuur nagestuurd met het overstijgende bedrag.
l. Indien de buitenspiegel(s) beschadigd / of eraf gereden wordt en er zijn van dit incident overige beschadigingen op de camper zichtbaar dan wordt dit als twee aparte schades genoteerd. Hiervoor zal een extra factuur worden verstuurd naar de huurder.
m. Wanneer de huurder de camper op het terrein van de verhuurder zet als de verhuurder er op dat moment niet aanwezig is, is dit op risico van de huurder. Mocht er later, bij het innemen, schade geconstateerd worden, dan is de huurder hiervoor aansprakelijk.
n. In geval van een lekke band dient de huurder contact op te nemen met Spitz Pechulpdienst, telefoonnummer op de groene kaart. De huurder dient de lekke/beschadigde band mee te nemen of in overleg met de verhuurder een goede foto maken, zodat er bij thuiskomst beoordeeld kan worden of de band lek is geworden door toedoen van de huurder. Mocht de huurder de door Verhuurder aangewezen pechhulpverlener ingeschakeld hebben en blijkt uit de bevindingen van die pechhulpverlener dat de band door toedoen van huurder lek is geworden, de hoogte van het bedrag wordt bepaald door de pechhulpverlener en van de borgsom ingehouden ongeacht het ongeval in Nederland of in het buitenland plaats vindt.
o. De camper wordt altijd nogmaals gecontroleerd nádat de camper is teruggebracht. Mochten hier nog reeds veroorzaakte schades worden ontdekt zal de verhuurder dit altijd binnen 48 uur schriftelijk per mail melden bij de huurder. 

9. Schade aan de gehuurde camper
a. Wijnen Camperverhuur garandeert dat de camper op het moment van aanvang van de huurperiode in deugdelijke staat verkeert.
b. Huurder is verplicht, na een ongeval waarbij de camper betrokken is, dan wel bij beschadiging of diefstal van de camper, Wijnen Camperverhuur daarvan onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 24 uur na het voorval, in kennis te stellen.
c. Huurder dient alle aanwijzingen ter zake van Wijnen Camperverhuur onmiddellijk en volledig uit te voeren.
d. Huurder verplicht zich van het voorval de plaatselijke autoriteiten een rapport dan wel proces-verbaal te laten opmaken en dit Wijnen Camperverhuur uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter hand te stellen.
e. Huurder noteert zelf de toedracht van het gebeurde, de merken en kentekens van eventuele betrokken voertuigen (maatschappij en polisnummer), de namen en adressen van bestuurder, andere betrokkenen en eventuele ooggetuigen. Huurder verzoekt voorts de betrokkenen het Europese schadeformulier mede in te vullen en te ondertekenen. Ook al deze gegevens stelt huurder onmiddellijk doch uiterlijk bij beëindiging van de huurovereenkomst ter beschikking van Wijnen Camperverhuur.
f. Huurder onthoudt zich van elke handeling die erkenning van eigen aansprakelijkheid van Wijnen Camperverhuur ten aanzien van het gebeurde zou kunnen betekenen.

10. Onderhoud, reparaties en overige kosten
a. Onderhoud- en reparatiewerkzaamheden worden in principe door Wijnen Camperverhuur uitgevoerd. Wijnen Camperverhuur zorgt ervoor dat periodiek onderhoud tijdens een huurperiode niet nodig is, tenzij in een huurperiode meer dan 10.000 km gereden wordt. In dat geval dient huurder een onderhoudsbeurt te laten uitvoeren door een erkend autobedrijf (Fiat dealer), in overleg met de verhuurder.
b. Alle kosten die rechtstreeks volgen uit het gebruik van de camper zijn voor rekening van huurder. Met name valt hierbij te denken aan de kosten van brandstof, wassen, bandreparatie, stalling, ruitbreuk, kapotte sloten, boetes etc.
c. Noodzakelijke reparaties aan de camper, welke het bedrag van € 45,- of een met dit bedrag corresponderend bedrag in vreemde valuta niet te boven gaan, kunnen zonder toestemming van Wijnen Camperverhuur worden uitgevoerd. Overige reparaties mogen slechts worden uitgevoerd na uitdrukkelijke toestemming van Wijnen Camperverhuur, bij gebreke waarvan deze kosten voor rekening van huurder zijn.
d. Huurder dient erop toe te zien dat een reparatie het beoogde resultaat oplevert en dat de kosten in overeenstemming zijn met de omvang van de reparatie, zonodig in overleg met Wijnen Camperverhuur of met de door haar aangewezen pechhulpverlener. Wanneer de kosten van een door Wijnen Camperverhuur goedgekeurde reparatie in het buitenland buitensporig hoog zijn, behoudt Wijnen Camperverhuur zich het recht voor de kosten van het herstel te vergoeden op basis van het gangbare prijspeil in Nederland.
e. Alle reparaties aan de camper dienen te geschieden door een erkend autobedrijf, bij voorkeur een dealer van het betreffende merk. Alle reparaties aan het huishoudelijke gedeelte van de camper mogen slechts uitgevoerd worden door terzake vakkundige personen, hetgeen dient te blijken uit door huurder te overleggen nota’s.
f. De door huurder betaalde onderhoudsbeurten en de na toestemming van Wijnen Camperverhuur elders uitgevoerde reparaties worden door Wijnen Camperverhuur tegen overlegging van een gespecificeerde nota vergoed.
g. Vergoeding is uitgesloten indien huurder opzet, grove schuld of nalatigheid ter zake van de noodzaak van de reparaties kan worden verweten. Vergoeding is eveneens uitgesloten indien de reparatie het gevolg is van het niet naleven van enige verplichting uit hoofde van de huurovereenkomst.

11. Boeking
De boeking is definitief na invullen en verzenden van het reserveringsformulier via de website van de verhuurder. De huurder verklaart hiermee bekend te zijn en akkoord te gaan met de boekings- en betalingsvoorwaarden van de verhuurder.

12. Betalingen
De huurder verplicht zich tot betaling van de totale huursom, conform de aan hem toegezonden boekingsbevestiging. De betaling van de huursom dient als volgt plaats te vinden:
a. Binnen één week na boeking het op de boekingsbevestiging vermelde aanbetalingsbedrag, via Rabobank bankrekening nr.: NL69 RABO 0348 0630 40 t.n.v. Wijnen Campers B.V. te Panningen overschrijven;
b. Het restant van de huursom dient uiterlijk vier weken voor aanvang van de huurperiode betaald te zijn. De verhuurder dient minimaal vijf dagen voor vertrek over de borg te beschikken. De borg wordt na eventuele aftrek van kosten en vergoedingen binnen twee weken na terugkomst overgemaakt op de bankrekening van de huurder;
c. Verhuurder dient op de in de boekingsbevestiging genoemde data over de betaling te beschikken.
d. Indien de huurder nalatig is in zijn betaling(en) kan verhuurder besluiten de vordering over te dragen aan een incassobureau. De daaruit voortvloeiende kosten (gerechtelijke- en/of buitengerechtelijke kosten) alsmede de verschuldigde wettelijke rente komen geheel voor rekening van de huurder. Verhuurder behoudt zich te allen tijde het recht voor om de huurovereenkomst te beëindigen zonder tussenkomst van de rechter in geval van een tekortkoming van de huurder.
e. Indien de huurovereenkomst tot stand komt binnen vijf weken voor de vertrekdatum, is de huursom direct opeisbaar. De aanbetaling dient dan te worden voldaan binnen één week na boeking indien de tijdsperiode tussen boeking en vertrek dit toelaat.

13. Schoonmaken
a. De camper wordt aan de huurder als volgt geleverd:
– buitenzijde schoon;
– binnenzijde schoon;
– volle brandstoftank;
– schone koelkast;
– schoon toilet;
– schone keuken;
– schone bekleding;
– rookvrij.
b. Roken is niet toegestaan in de campers. Hiervoor geldt een boete van €450,-
c. Het is niet toegestaan om een huisdier mee te nemen in de camper. Bij ongevraagd meenemen van een huisdier geldt een boete van €450,-
d. De camper dient door de huurder in dezelfde staat te worden teruggebracht als waarin hij de camper heeft ontvangen. Indien dit niet het geval is, gelden de volgende kosten:
– Binnenzijde (excl. keuken en koelkast) schoonmaken € 85
– Keukentje schoonmaken € 25
– Koelkast schoonmaken € 30
– Bekleding reinigen € 285
– Toilet reinigen en legen € 75
- Garage en meubilair schoonmaken € 85
– Rookvrij/geurvrij/haarvrij maken € 150
– Vuilwatertank leeg maken € 25
e. De huurder kan de camper na een huurperiode van een week of langer van binnen door de verhuurder laten schoonmaken voor
€ 65,- aangeven bij boeking. De camper dient veegschoon en vlekvrij ingeleverd te worden.
f. Indien bij inname blijkt dat er onderdelen van de inventaris missen, worden de vervangingskosten bij huurder in rekening gebracht. Controle hiervan vindt plaats ná inlevering van de camper. Kostenoverzicht inventaris aanwezig in de campers.
g. Indien blijkt dat de gestorte borgsom niet toereikend is voor de betaling van kosten, vervanging van inventaris en eventuele schades aan inventaris tijdens de huurperiode, zal de huurder hiervan een factuur ontvangen als naheffing en het resterende bedrag aan de verhuurder binnen 14 dagen na factuurdatum betalen.

14. Informatie op de website
Er kunnen fouten en/of onvolledige gegevens vermeld staan op de website en het reclamemateriaal van de verhuurder. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend en de verhuurder is niet aansprakelijk voor deze fouten/onvolledige gegevens.

15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Het Nederlandse recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de huurovereenkomst.
b. Rechtbank Limburg is exclusief bevoegd om een geschil dat voortvloeit uit deze algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst in behandeling te nemen.

16. Slotbepaling
Indien een of meer bepalingen uit deze algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst nietig dan wel vernietigbaar blijken, blijven overige bepalingen van de algemene voorwaarden en/of de huurovereenkomst intact en rechtsgeldig.